Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Заповед 1103/27.11.2014 г.

Заповед 1103/27.11.2014 г.

З А П О В Е Д 

№ 1103/27.11.2014 г. 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 62 ал. 1, т.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във връзка с Протокол от 25.11.2014г. на Комисия назначена със Заповед № 1087/25.11.2014г. на ВрИД Кмета на Община Симитли

ОПРЕДЕЛЯМ : 

1. Класиране на кандидатите, участвали в процедурата  - търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Симитли, по дървесни видове и количества, начални цени без ДДС, за:

ОБЕКТ № 3

Подотдели:155-ж157-л

 

Място на извършване на дейността: с.Сушица, община Симитли, област Благоевград

Категории дървесина, сортименти

Количество

м3

ед. цена,

лв./м3

стойност, лв.

1

2

3

4

5

ОБЩИ

159

26,87

4273

ИГЛОЛИСТНИ

19

38,16

725

ЕДРА

14

50,00

700

В т.ч. трупи І кл.

чб

4

65,00

260

В т.ч. трупи ІІ кл.

чб

10

44

440

Общо едра, средна, дребна

14

50,00

684

ДЪРВА

5

5

25

В т.ч. дърва за огрев

.............

5

5

25

ШИРОКОЛИСТНИ

140

25,35

3548

ДЪРВА

140

25,34

3548

В т.ч. дърва

бк

132

25

3300

В т.ч. дъбови дърва

дб...........

8

31

248

Обща стойност на обекта без ДДС: 4 273 лв.

СПЕЧЕЛИЛ:

Участник: „ПЕПИ ТРАНС 83” ООД, ЕИК 203205382, седалище и адрес на управление – с.Крупник, ул. „Лев Писарев” 24, община Симитли, област Благоевград, управлявано от Кирил Стоилов Запрянов с ЕГН 7005040040.

Предлагана цена в лева без ДДС:  4 300 лв. /четири хиляди и триста лева/.

Класиран участник на второ място: НЯМА.

2. На основание  чл. 62, ал.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Община Симитли на 27.11.2014г.

3. Кандидатите да се уведомят по реда на чл.61 от АПК.

4. Настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на АПК чрез Община Симитли.

5. В случай, че всички участници в търга подадат заявление по реда на чл. 90, ал.2, т.1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата Заповед.

ВР.ИД КМЕТ: ................................

Съгласно Заповед No 838/07.11.2011г.

на Кмета на Община Симитли

/Юлиан Мишев/