Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Община Симитли на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план - парцеларен план  на   външно ел.захранване на ПИ 208002, м.»Лозенски андък»,  землище на гр.Симитли


Трасето на новопроектираното електропроводно отклонение е  с обща дължина 142.48  м.
Засегнати от трасето  имоти са:
- имот № 0.304 с  НТП –   полски път, собственост на общ.Симитли- 78.53 м.-  имот № 0.31 с  НТП – жилищни територии – улица «Гьорче Петров» от ОК 7 до ОК 8, собственост на общ.Симитли – 63.95 м.   Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до община Симитли.