Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ЗАПОВЕД №РД-08-392/25.09.2015

ЗАПОВЕД №РД-08-392/25.09.2015

ЗАПОВЕД №РД-08-392/25.09.2015

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

 

ЗАПОВЕД

№РД-08-392/25.09.2015

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с чл.75а, ал.1, т.2 за ползвател по чл.72а, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, доклад с вх. № РД-07-2078/25.09.2015г. на комисия, назначена със Заповед № РД-08-337/05.08.2015 г. и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“ 

ОДОБРЯВАМ:

І. Разпределение на масиви с № 1 за ползване на земеделски земи

с обща площ 47.400 дка за землището на с. Железница, ЕКАТТЕ 29146, общ. Симитли за стопанската 2015/2016г., съобразно Проект за разпределение на масивите от 10.09.2015г., изготвен на основание чл.72в, ал.4 от ППЗСПЗЗ, на ползвател

 

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ВАГАЛИНСКА.

Неразделна част от настоящата заповед е Приложение1 – опис на разпределените масиви за ползване с включените в тях имоти за разпределение и карта на масивите за ползване.

ІІ. Дължимата сума за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ е в размер на 255.83 лева, представляваща средно годишно рентно плащане в размер на 9 лева/декар за ниви, определено съгласно §2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ. На основание чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ, ползвателят следва да внесе сумата в срок до три месеца от публикуване на заповедта по следната сметка за чужди средства на областна дирекция "Земеделие":

IBANBG 30 UNCR 7000 3319 7136 59

BIGUNCRBGSF 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, ГР. БЛАГОЕВГРАД

Сумите са депозитни и се изплащат от областната дирекция "Земеделие" на правоимащите лица въз основа на заповедта в 10-годишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по ал.3, т.2 съгласно заповедта по ал.4, се прилага чл.34, ал.6 по искане на директора на областната дирекция "Земеделие" - Благоевград, отправено до кмета на общината.  

III. Съгласно чл.37в, ал.8 от ЗСПЗЗ, въвод за ползване на масив или негови части се извършва по искане на ползвателите от общинската служба по земеделие въз основа на заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" след прибирането на реколтата и заплащане на сумите по ал.7. 

На основание чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на областна дирекция "Земеделие" – Благоевград в срок до 10 октомври, за което съответните администрации да съставят и изпратят протокол в Областна дирекция "Земеделие"–Благоевград. Заповедта може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването.

Съгласно чл.37в, ал.6 от ЗСПЗЗ обжалването на заповедта не спира изпълнението и.

КИРИЛ УКЕВ

Директор на Областна дирекция “Земеделие”

Изготвил:

Антонела Донушева – и. д. Главен директор на  Главна дирекция „Аграрно развитие” 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ 

за стопанската 2015/2016 година 

за землището на с. Железница, ЕКАТТЕ 29146, община Симитли, област Благоевград. 

проект на разпределение, одобрен със заповед № ............................./............................. г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Благоевград 

Ползвател 

Масив № 

Имот с регистрирано правно основание 

Имот по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ 

Собственик 

 

Площ дка 

 

Площ дка 

Дължимо рентно плащане в лв. 

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ВАГАЛИНСКА

1

534

7.468

67.22

ИЛИНКА НИКОЛОВА МИРАЗЧИЙСКА

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ВАГАЛИНСКА

1

547

7.305

ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ ПОПОВСКИ

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ВАГАЛИНСКА

1

544

5.422

АВРАМ СТОЙЧЕВ ПОПОВСКИ

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ВАГАЛИНСКА

1

533

5.224

47.01

СТОЙНЕ ГЕОРГИЕВ ЧОБАНОВ

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ВАГАЛИНСКА

1

548

4.209

37.88

РУЙЧО СТОЙНЕВ ЧОБАНОВ

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ВАГАЛИНСКА

1

3003

3.993

АВРАМ СТОЙЧЕВ ПОПОВСКИ

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ВАГАЛИНСКА

1

545

3.874

34.87

АТАНАС И ЕКАТЕРИНА ПОПОВСКИ

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ВАГАЛИНСКА

1

530

2.255

ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ ПОПОВСКИ

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ВАГАЛИНСКА

1

551

2.183

19.64

МИЛЕНКО ДИМИТРОВ ДЖАТЕВ

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ВАГАЛИНСКА

1

531

2.067

18.60

АНДОН СТОИЦОВ ОСЕЯРСКИ

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ВАГАЛИНСКА

1

529

1.757

15.81

СТОЙНЕ ГЕОРГИЕВ ЧОБАНОВ

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ВАГАЛИНСКА

1

549

1.131

10.18

МИЛЕНКО АНГЕЛОВ ПОПОВСКИ

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ВАГАЛИНСКА

1

552

0.337

3.03

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПОПОВСКИ

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ВАГАЛИНСКА

1

550

0.176

1.58

АТАНАС И ЕКАТЕРИНА ПОПОВСКИ

ОБЩО за ползвателя (дка) 

18.974 

28.425 

255.826