Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви П Р О Т О К О Л от обществено обсъждане

П Р О Т О К О Л от обществено обсъждане

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231
П Р О Т О К О Л
от обществено обсъждане на:
Днес 09.11.2015г. от 14:00 часа в залата на Общинска администрация – Симитли се проведе обществено обсъждане за отчета за касовото изпълнение на бюджета, отчет на капиталовите разходи,
Отчет на средствата по оперативни програми, финансирани със средства от Европейския съюз и на проекта за бюджет на Община Симитли за 2016 г. със следните присъстващи:
1.Юлиан Мишев – Зам. кмет на община Симитли
2.Виолета Мирчева – Д-р Д-я “ФСОУЧР”
3.Евгения Георгиева – Зам. кмет на община Симитли
4.Мария Георгиева – Главен счетоводител
5.Ваня Узунова – Специалист “Образование”
6.Татяна Скендерска – Н-к отдел „Екология, озеленяване и чистота” при ОбА – Симитли
7.Йордан Петров – общински съветник
8. Владимир Христов – общински съветник
9.Гергана Гиздова – Председател на КФБИПСПКУОбСКИКД
10.Кметове на населени места
11.Директорки на училища и детски заведения - градини
12.Представители на читалище “Св. Климент Охридски” гр.Симитли
Г-н Апостол Апостолов отсъства тъй като е в платен отпуск.
Граждани от община Симитли не присъстваха на общественото обсъждане.
Общественото обсъждане бе открито от г-н Юлиан Мишев – зам.-кмет на община Симитли, който приветства присъстващите.Обсъждането премина при спазване на следния дневен ред:
1.Разглеждане на проекта на бюджета в община Симитли за 2016 г., и капиталови разходи за 2016г.
Г-жа Виолета Мирчева – директор дирекция “ФСОУЧР” към ОбА – Симитли взе отношение по Отчета на касовото изпълнение на бюджета, който до края на 2015г. ще бъде изпълнен на 100%.Същото се отнася и за Отчета за капиталовите разходи и изпълнение на обектите по оперативни програми финансирани със средства от Европейския съюз.
По 1-ва точка от дневния ред, г-жа Мирчева представи рамка на проекта за бюджет за 2016 год. на Община Симитли – за делегираните от държавата дейности и за местни дейности, както и капиталови разходи.Тя разясни, че проектът за бюджет на община Симитли за 2016г. е разработен съгласно разпоредбите на проекта за държавния бюджет на Република България за 2016г., съгласно решения: Решение 276/ от 28.04.2015г., Решение 853/ от 02.11.2015г. и Решение 859/ от 03.11.2015г.  за разделение на дейностите, финансирани от общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата.Определени са и стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности през 2016г. и указания на Министерството на финансите – дирекция “Финанси на общините” за основните принципни насоки при съставянето на бюджета на общините за 2016г. Също така запозна присъстващите с общия размер на приходите с държавен характер и приходите с местен характер.
По отношение на разходите г-жа Мирчева разясни, че при съставянето проекта за бюджет на Общината за 2016г. в разходната част размерът на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2016г. са определени  с натурални и стойностни показатели за съответните дейности.
В хода на обсъжданията г-н  Владимир Христов – съветник ОбС – Симитли изрази мнение, че планираните средства за капитално строителство за 2016г. са добре разпределени и са насочени към благоустрояване и ремонт на улици в населените места на Общината.
Отношение взеха и присъстващите кметове на населените места, които подкрепиха изказването на г-н Христов и се изказаха по отношение на Поименния списък за разпределение на средствата за изграждане и ремонт на общинските пътища.
Кметовете също изразиха мнение да се направи предложение до Министерство на финансите  за отпускане на по-голям размер целеви средства за ремонт на общинските пътища, за благоустрояване на населените места и целеви средства за основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи.През 2016 год., да се предвидят средства за подмяна на компютрите в общината и придобиване на стопански инвентар.
Заседанието беше закрито от г-н Юлиан Мишев – зам.-кмет на община Симитли, който благодари на всички за взетото участие.
ПРОТОКОЛЧИК: ......................................
/Виолета Гиздова/