Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.

Приемане на изменения и допълнения в програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.

 

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД  

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От

Апостол Апостолов - Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следнотоР Е Ш Е Н И Е :     Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли”, както следва:I.В раздел II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, към буква А.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, се добавя:1. Урегулиран поземлен имот ХLІХ (четиридесет и девети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот  с площ от 222,70 кв.м. (двеста двадесет и два кв.м. и седемдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – пешеходна алея;Югоизток – УПИ ХLVІІІ, пл. сн. № 1437, кв.7; Югозапад – улица; Северозапад – УПИ L, пл. сн. № 1437, кв.7.      II. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли се добавя:22. Поземлен имот № 070059 (нула седем нула нула пет девет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Друмо”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.384 дка. (три декара триста осемдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 070056 – нива на Община Симитли; имот № 070055 – нива на Арсо Звезданов Чобанов; имот № 000177 – водно течение на Държавата-МОСВ; имот № 070062 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 070060 – нива на Община Симитли; имот № 000135 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП.23. Поземлен имот № 079103 (нула седем девет едно нула три), с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Единако”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 8.580 дка. (осем декара петстотин и осемдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници и съседи: Имот № 079104 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 000279 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 079100 – нива на Сулейман Алиов Пиянски; имот № 079004 – нива на насл. на Кайтаз Асанов Кайтазов; имот № 000279 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП.24. Поземлен имот № 074013 (нула седем четири нула едно три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Багрен”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 5.612 дка. (пет декара и шестстотин и дванадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753 при граници на имота: Имот № 074014 – нива на Васил Янев Цветанов; имот № 074012 – нива на Община Симитли; имот № 074015 – нива на Община Симитли.25. Поземлен имот № 037097 (нула три седем нула девет седем), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Чуката”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.955 дка. (един декар деветстотин петдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 037096 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000150 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 037073 – нива на насл. на Кайтаз Асанов Кайтазов. 26. Поземлен имот № 039034 (нула три девет нула три четири), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Гърчова махала”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.677 дка. (един декар шестстотин седемдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 000092 – дървопроизв.пл.на „ИАГ– ДГС –гр.Симитли” ДП; имот № 039033 – пасище с храсти на Община Симитли.27. Поземлен имот № 070096 (нула седем нула нула девет шест), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Токаците”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.000 дка. (един декар), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 070095 – пасище, мера на община Симитли.III. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква В.Землище на с.Полето, община Симитли се добавя:5. Поземлен имот № 042023 (нула четири две нула две три), с начин на трайно ползване “Водоем”, находащ се в местността “Батурци”, землище на с. Полето, община Симитли, целият имот с площ от 7.609 дка. (седем декара шестотин и девет кв.м.), при граници: Имот № 042024 –  нива на община Симитли; имот № 042022 – нива на насл. на Петра Илиева Костова; имот № 042017 – нива на община Симитли; имот № 042016 –  нива на насл. на Ангел Димитров Батурски; имот № 042012 – ливада на насл. на Георги Илиев Батурски; имот № 042011 – нива на насл. на Софа Георгиева Батурска; имот № 042007 – ливада на насл. на Благо Николов Батурски; имот № 042009 –  ливада на насл. на на Никола Атанасов Костов; имот № 042025 – нива на Община Симитли. 6.Поземлен имот № 021002 (нула две едно нула нула две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността „Долната чукма”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 14.098 дка. (четиринадесет декара и деветдесет и осем кв.м), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 000097 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 021012 – нива на насл.на Илия Благов Матаров; имот № 021007 – нива на Община Симитли; имот № 021008 – нива на насл.на Спас Христов Младенов; имот № 000007 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; № 021001 – нива на Иван Николов Илиев; № 021003 – нива на насл.на Елена Димитрова Милчева. 7. Поземлен имот № 012015 (нула едно две нула едно пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VIІІ (осма), находящ се в местността “Драката”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 10.878 дка. (десет декара осемстотин седемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203 и граници на имота: Имот № 012014 – нива на „БПЦ-БП, НСМ/ЕЦ „Св. Св. Кирил и Методий”; имот № 000097 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 012004 – нива на Славчо Георгиев Спасов; имот № 012003 – водоем на община Симитли; имот № 012002 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000004 – полски път на община Симитли-ПП. 
IV. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Г.Землище на град Симитли се добавя:12. Поземлен имот № 191001 (едно девет едно нула нула едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Свини дол”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 1.594 дка. (един декар петстотин деветдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000276 –  полски път на община Симитли-ПП; имот № 191009 – ливада на насл. на Георги Ангелов Драганчев; имот № 191002 – нива на насл. на Манчо Янев Агов. 13.Поземлен имот № 153010 (едно пет три нула едно нула), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Горен равнак”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.961 дка. (един декар деветстотин шестдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 153011 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 000183– полски път на Община Симитли - ПП; имот № 153009 – нива на „Танибилд” ООД. 2. 14.Поземлен имот № 153011 (едно пет три нула едно едно), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Горен равнак”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 6.363 дка. (шест декара триста шестдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 153010 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 153009 – нива на „Танибилд” ООД; имот № 153005 - нива на Община Симитли; имот № 153006 – нива на насл. на Борис Иванов Величков; имот № 000195 – напоителен канал на МЗХ-ХМС; имот № 142032 – овощна градина на Община Симитли; имот № 153003 – нива на насл. на Йордан Цветанов Ангелов и др.; имот № 153002 – лозе на Община Симитли; имот № 153001– нива на насл. на Васил Христов Стоянов; имот № 000183 – полски път на Община Симитли-ПП.V. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Г.Землище на с.Брежани, община Симитли, се добавя:2. Поземлен имот № 006017 (нула нула шест нула едно седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Ливерица”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 7.880 дка. (седем декара осемстотин и осемдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238., при граници на имота: Имот № 000606 – гор.стоп.тер.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000052 – гор.стоп.тер.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 006018 – нива на Община Симитли; имот № 000059 – гор.стоп.тер.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000052 – гор.стоп.тер.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП. 3. Поземлен имот № 006015 (нула нула шест нула едно пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Ливерица”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 5.017 дка. (пет декара и седемнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при  граници на имота: Имот № 006018 – нива на Община Симитли; имот № 000052 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 006001 – нива на Община Симитли; имот № 006014 – нива на Община Симитли; имот № 006016 – нива на Община Симитли; имот № 006019 – нива на Община Симитли. 4. Поземлен имот № 026032 (нула две шест нула три две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Равен”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 3.894 дка. (три декара осемстотин деветдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 026020 – нива на насл. на Борис Стоименов Хаджийски; имот № 026009 – полски път на Община Симитли - ПП; имот № 026033 – нива на Александър Борисов Стоименов; имот № 026022 – нива на насл.на Стоятел Христов Костов; имот № 026021 – нива на Община Симитли. 5. Поземлен имот № 026021 (нула две шест нула две едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Равен”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 7.529 дка. (седем декара петстотин двадесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 026020 – нива на насл. на Борис Стоименов Хаджийски; имот № 026019 – нива на насл.на Спаса Николова Костуркова; имот № 026029 – нива на Община Симитли; имот № 000151 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 026022 – нива на насл. на Стоятел Христов Костов; имот № 026032 – нива на Община Симитли.6. Поземлен имот № 026006 (нула две шест нула нула шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Равен”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 2.039 дка. (два декара и тридесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 026002 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 026007 – пасище с храсти на насл.на Станоя Тодоров Кръстев; имот № 026009 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 026005 – нива на Община Симитли. 7. Поземлен имот № 026005 (нула две шест нула нула пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Равен”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 4.544 дка. (четири декара и петстотин четиридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 026009 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 026006 – нива на Община Симитли; имот № 026002 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 026004 – нива на Община Симитли.VI. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква З.Землище на с.Ракитна, община Симитли, се добавя:1. Поземлен имот № 001066 (нула нула едно нула шест шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Костовци”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 5.617 дка. (пет декара шестстотин и седемнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 001065 – нива на община Симитли; имот № 001070 – нива на община Симитли; имот № 001068 – нива на насл. на Костадин Иванов Костов; имот № 001067 – нива на насл. на Георги Андонов Костов; имот № 001063 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
VII. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се създава нова буква Л.Землище на с.Градево, община Симитли, както следва:1. Поземлен имот № 021019 (нула две едно нула едно девет), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Цицковци”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 9.047 дка. (девет декара и четиридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 021017 – нива на Петър Стоянов Иванов; имот № 000150 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 170003 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 021016 – ливада на община Симитли; имот № 021018 – ливада на Петър Стоянов Иванов.2. Поземлен имот № 021016 (нула две едно нула едно шест), с начин на трайно ползване „Ливада”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Цицковци”, землището на с.Градево, целият имот с площ от 7.493 дка. (седем декара четиристотин деветдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 021017 – нива на Петър Стоянов Иванов; имот № 021018 – ливада на Петър Стоянов Иванов; имот № 021019 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 170003 – дървопроизв.пл.на „ИАГ – ДГС – гр.Симитли” ДП; имот № 000151 – полски път на Община Симитли-ПП. 3. Поземлен имот № 021007 (нула две едно нула нула седем), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Цицковци”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 31.198 дка. (тридесет и един декара и сто деветдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 170003 – дървопроизв.пл.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000150 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 021008 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 000150 – полски път на Община Симитли – ПП; имот № 021006 – пасище, мера на Община Симитли. 4. Поземлен имот № 021023 (нула две едно нула две три), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Цицковци”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 20.810 дка. (двадесет декара осемстотин и десет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 021022 – пасище, мера на Георги Стойчев Велев; имот № 021024 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 170004 – широколист. гора на насл. на Стоил Николов Цицков.5. Поземлен имот № 002028 (нула нула две нула две осем), с начин на трайно ползване “Др. селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Струма”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 9.443 дка. (девет декара четиристотин четиридесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 при граници на имота: Имот № имот № 002029 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000164 – път І клас на Държавата-Т; имот № 000002 – населено място на с. Железница; имот №002027 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000279 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 002024 – пасище, мера на насл. на Никола Иванов Мавродиев.6. Поземлен имот № 000755 (нула нула нула седем пет пет), с начин на трайно ползване “Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Осенска река”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 1.000 дка. (един декар), с ЕКАТТЕ 17405., при граници на имота: Имот № 000756 – др.селкост.т. на Община Симитли; землищна граница.

VIII. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:       

   А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 2 460 лв.         

 Б.1. Продажба на имоти-общинска собственост – 3 760лв.
IX.  Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 1 680 лева.                                                                                                                                                                                                                                                        

 С уважение,                     

КМЕТ: …………...................                    

 

       /Апостол Апостолов/