Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 


ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От

Апостол Апостолов –Кмет на Община Симитли

 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е :    

 Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли”, както следва:I.В раздел II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, към буква В.”Поземлени имоти в землището  с.Долно Осеново, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване”, се добавя:1. Неурегулиран поземлен имот с пл.сн.№505 (петстотин и  пети), целият имот с площ от 58.00 кв.м. (петдесет и осем квадратни метра) по кадастралния план на с.Долно Осеново, одобрен със Заповед №82/08.05.1990г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №412/01.06.2016г. с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Север – улица; североизток – улица; юг – НУПИ с пл.сн. №159; запад – улица, по кадастралния план на с.Долно Осеново, одобрен със Заповед №82/08.05.1990г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №412/01.06.2016г.2. Неурегулиран поземлен имот с пл.сн.№503 (петстотин и  трети), целият имот с площ от 40.00 кв.м. (четиридесет квадратни метра) по кадастралния план на с.Долно Осеново, одобрен със Заповед №82/08.05.1990г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №406/30.05.2016г. с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Североизток – улица; изток – улица; юг – улица; запад – НУПИ с пл.сн. №159 по кадастралния план на с.Долно Осеново, одобрен със Заповед №82/08.05.1990г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №406/30.05.2016г.
II.В раздел II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, към буква Ж.”Поземлени имоти в землището  с.Полето, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване”, се добавя:1. Неурегулиран поземлен имот с пл.сн.№394 (триста деветдесет и четвърти), находящ се в кв.22 (двадесет и втори), целият имот с площ от 373.75 кв.м. (триста седемдесет и три квадратни метра и седемдесет и пет квадратни сантиметра) по регулационния план на с.Полето, одобрен със Заповед №2881/02.07.1963г., кадастралния план, одобрен със Заповед №778/11.09.2001г.и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №327/21.04.2016г. с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Североизток – ПИ с пл.сн. №195; югоизток – ПИ с пл.сн. №7000; югозапад – ПИ с пл.сн. №196; северозапад – ПИ с пл.сн.№196 в кв.22 по регулационния план на с.Полето, одобрен със Заповед №2881/02.07.1963г., кадастралния план, одобрен със Заповед №778/11.09.2001г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №327/21.04.2016г.

III.В раздел ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ се добавя:2. Прекратяване на съсобствеността върху Урегулиран поземлен имот X (десети) с пл.сн.№34 (тридесет и четвърти), находящ се в кв.7 (седми) по регулационния план на с.Черниче, одобрен със Заповед № 6593/15.11.1954г. и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 561/17.08.2016г. на Кмета на Община Симитли, с ЕКАТТЕ 81013, целият имот с площ от 617 кв.м. (шестстотин и седемнадесет квадратни метра), между община Симитли и съсобствениците- наследници на Иван Борисов Янчев, а именно: Юлия Стефанова Янчева с ЕГН 6001290076 и Борислав Иванов Янчев с ЕГН 7911090001, чрез продажба на частта на общината, възлизаща на 67/617 идеални части от Урегулиран поземлен имот X (десети) с пл.сн.№34.IV.Създава се нов раздел „IX Б” ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ КОИТО ОБЩИНА СИМИТЛИ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ В  СЪСОБСТВЕНОСТ:1. Поземлен имот № 100039/едно нула нула нула три девет/ в землището на с.Полена, местността „Мездрата-2”, начин на трайно ползване „НИВА”, целият с площ от 0.473 дка. /четиристотин седемдесет и три квадратни метра/, ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: ПИ с № 100040 – спортен терен на Община Симитли; ПИ с № 100042 – произв. терен на „Земекс” ООД; ПИ с № 100038 – нива на насл. на Райна Стоилова Равначка; ПИ с № 000141 – спортен терен на Община Симитли.2. Имот планоснимачен № 1537 /хиляда петстотин тридесет и седем/, находящ се в кв. 71 (седемдесет и едно), по кадастралния план на град Симитли, община Симитли, одобрен със Заповед № 901/1987г. и допълнен със Заповед № 225/31.03.2016г. на кмета на община Симитли, с площ от 113.80кв.м. /сто и тринадесет цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, при съседи: имот с планоснимачен №1538 /хиляда петстотин тридесет и осем/, имот с планоснимачен №461 /четиристотин шестдесет и едно/ имот с планоснимачен №462 /четиристотин шестдесет и две/, ВЕДНО с построената в имота едноетажна сграда с пристройка с обща площ от 24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/.
V. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:          Б.1. Продажба на имоти-общинска собственост – 3 100лв.
VІ.  Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:- Разходи за обявления се завишават с 360 лева.- Разходи за закупуване се завишават с 8007лв.


С уважение,Апостол Апостолов    КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ