Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес 06.12.2016 год.  Общинска администрация гр.Симитли публично обяви уведомление за инвестиционно  предложение(ИП) „Изграждане на животновъдна ферма в ПИ 375023, м."Кантона", землище  на гр. Симитли, област Благоевград“ с инвеститор „СТОМИ АГРО” ЕООД.Изграждане на животновъдна ферма – овцеферма, за 960 овце с доилна зала. Сградата ще е със стоманена конструкция със стени и таван от термопанел. Подовете са трамбовка с дълбочина 1 м. От бетон се изграждат всички технологични и обслужващи пътеки, както и доилната зала. Храненето на животните е механизирано и се извършва с TMR теглено от трактор. Поенето е с автоматични групови поилки, разположени в зоните за обитание на животните. Доенето се извършва в доилна зала. Животните ще се отглеждат оборно, върху дълбока несменяема постеля. Тора периодично се изкарва в торохранилище с обем 720м3. След шестмесечен престой торовата маса ще се извозва изцяло за наторяване на земеделски земи.Изграждане на сеновал с фуражна кухня - с вместимост 5 800 куб.м.Съоръжението ще е от стоманена конструкция, стъпваща върху стоманобетонов фундамент, без ограждащи елементи, и таван от термопанел, или ламарина. С ограждащи елеметни се предвижда единствено фуражната кухня, където се инсталира фуражомелка.Монтиране на модул за производство на зелен фураж - с размер 14,5/7,5/3,0м, разположен върху бетонова площадка. За същия се предвижда монтиране на метален навес.Представлява метален контейнер, в който хидропонно се отглеждат семена ечемик за посев. Те се поставят в специално проектирани тави, където се навлажняват от автоматизирана система за пръскане. Температурата и влажността се контролират от компютърна система. Произвежда се 7-9кг зелен сочен фураж от 1кг семе, който се дава на овцете като сочен фураж.За енергийни нужди за всички обекти ще се ползва електроенергия. Овцефермата ще бъде присъединена към електроразпределителната мрежа от съществуващ стълб в имота(в границите на процедирания имот).Вода за всички нужди ще се ползва вода от собствен водоизточник - сондажен кладенец, с ориентировъчна дълбочина 20м.  Координати на кладенеца: географска ширина 41°52'28.4712" географска дължина 23°06'45.4309"Битово-фекалните води от битовата част ще се заустват във водоплътна изгребна яма с обем 15м3 и координати: географска ширина 41°52'29.1890"географска дължина 23°06'49.4972"

Заустването на отпадъчните води от доилната зала също ще бъде във водоплътна изгребна яма, с обем 15м3 и координати:  географска ширина 41°52'29.1203"географска дължина 23°06'49.3748"В рамките на 14-дневен срок от датата на обявяването в Общинска администрация –гр.Симитли ще се приемат възражения,мнения и становища.


КМЕТ: ……………………….   

 /Апостол Апостолов/