Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАДП.к. 2730,  гр. Симитли, ул.  “Хр. Ботев”  №27, тел. 0748/72138, 72157,  факс:  0748/72231 ДОПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАОбС – ГР.СИМИТЛИ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Еот Юлиан Александров Мишев – Временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Симитли
ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли          Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следнотоР Е Ш Е Н И Е :     Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли”, както следва:I. раздел IX.ПРЕДОСТАВЕНИ ЗЕМИ ОТ  ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПРИ НАЛИЧИЕ НА УСЛОВИЯТА НА§ 27 от Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗАОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.), се добавя:1. Поземлен имот № 000378 (нула нула нула три седем осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Калуцик”, землището на с. Крупник, целият имот с площ от 0.751 дка. (седемстотин петдесет и един квадратни метра), с ЕКАТТЕ 40052, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО1684/10.06.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 000033, целият имот с площ от 15.987 дка. (петнадесет декара деветстотин осемдесет и седем кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 1161/25.07.2013 г.                                                           С уважение,                     ВрИД КМЕТ: …………...................                                                                      Съгл. Заповед № 1047/12.11.2015г.                                                                      /Юлиан Мишев/