Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

 


До  Пламен Методиев Кордев                     

ж.к.Еленово №101,ет.1, ап.3                     

гр.Благоевград
Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №402/04.07.2017 год. на Кмета на община Симитли за допълване на одобрен кадастрален план от заявителя; наследници на Григор Георгиев Рашков,  допълване  на   одобрения със   Заповед  № 50/1990г. кадастрален план   на с.Железница, общинаСимитли,  с границите на  имот с пл.сн. №  158 с площ  2430,60 кв.м.  собственост   на наследници на Григор Георгиев Рашков по червения цвят на приложената към тази заповед скица неразделна част от заповедта.На основание § 4, ал. 8 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 ОТ 15.12. 2016г. на МРРБ заповедта се съобщава на заинтересованите по реда на АПК.На основание §  4, ал. 9 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 ОТ 15.12. 2016г. на МРРБ заповедта подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград..

КМЕТ:

/Апостол Апостолов/