Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 гр.СИМИТЛИ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е :    

 

 Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли”, както следва: I. В раздел ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ се добавя:1. Прекратяване на съсобственост между Община Симитли от една страна и Юлия Стефанова Янчева, с ЕГН-6001290076, с постоянен адрес в село Черниче, ул.”Христо Ботев”№20,  община Симитли, област Благоевград, притежаваща л.к.№ 643499643 издадена на 05.07.2010 г. от МВР –Благоевград и  Борислав Иванов Янчев, с ЕГН-7911090001, с постоянен адрес в село Черниче, ул.”Христо Ботев”№20,  община Симитли, област Благоевград, притежаващ л.к.№ 646299580,  издадена на 02.03.2016 г. от МВР – Благоевград, от друга страна, върху следните  недвижими имоти:
- УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – Х /десети/, планоснимачен № 34 /тридесет и четири/,  квартал 7 /седми/ по регулационния и изменение на регулационния план на с.Черниче, общ.Симитли, одобрени съответно със Заповед №6593/1954 г. и Заповед №561/2016 г., целия с площ от 617 кв.м /шестстотин и седемнадесет квадратни метра/, при граници и съседи: УПИ-V /пети/, пл.сн.№32 /тридесет и две/; УПИ-VIII /осми/, пл.сн.№60 /шестдесет/; УПИ-XI /единадесети/, пл.сн.№34 /тридесет и четири/; и  улица; - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ХI /единадесети/, планоснимачен № 34 /тридесет и четири/,  квартал 7 /седми/ по регулационния и изменение на регулационния план на с.Черниче, общ.Симитли, одобрени съответно със Заповед №6593/1954 г. и Заповед №561/2016 г., целия с площ от 373 кв.м /триста седемдесет и три квадратни метра/, при граници и съседи: УПИ-VIII /осми/, пл.сн.№60 /шестдесет/; УПИ-X /десети/, пл.сн.№34 /тридесет и четири/; и от две страни – улица,Които урегулирани поземлени имоти са образувани, след разделянето съгласно ПУП-ПР, одобрен с влязла в сила Заповед №561/17.08.2016 г. на Кмета на община Симитли на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – VII седми/, планоснимачен № 34 /тридесет и четири/,  квартал 7 /седми/ по регулационния на с.Черниче, общ.Симитли, одобрен  със Заповед №6593/1954 г., целия с площ от 990 кв.м /деветстотин и деветдесет квадратни метра/, при граници и съседи: УПИ-VIII /осми/, пл.сн.№60 /шестдесет/; УПИ-V /пети/, пл.сн.№32 /тридесет и две/; и от две страни – улица.

 

 

 


С уважение,

Апостол Апостолов

  КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ