Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До
Бенка Алдинова Кюртова
обл.Благоевград
общ.Благоевград
гр.Благоевград
ул.“ Броди „ № 44 вх.Б ет.6 ап.18
      По повод заявление вх.№ 58  / 31.01.2018г. от Марияна Димитрова Дурова.
 Уведомяваме Ви, че е представена скица - проект изготвена от ЕТ„Атанас Галев-Геокарт” гр.Благоевград за допълване /поправка/ на кадастралния план с верните граници на имоти пл.сн.№ 179 и 523 по плана с. Долно Осеново одобрен със Заповед № 82/08.05.1990г.и е съставен Акт за непълноти  (грешки) в одобрен кадастрален план. 
      
     На основание & 5, ал.6 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005г на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с приложената към заявлението скица - проект като заинтересовано лице, както и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, отдел „СУСКЕ”. 
 Врид Кмет :
/Юл.Мишев/
  
 СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №1047/12.11.2015г.

До

Бенка Алдинова Кюртова

обл.Благоевград       

общ.Благоевград                                            

гр.Благоевград

ул.“ Броди „ № 44 вх.Б ет.6 ап.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      По повод заявление вх.№ 58  / 31.01.2018г. от Марияна Димитрова Дурова.

 

        

 Уведомяваме Ви, че е представена скица - проект изготвена от ЕТ„Атанас Галев-Геокарт” гр.Благоевград за допълване /поправка/ на кадастралния план с верните граници на имоти пл.сн.№ 179 и 523 по плана с. Долно Осеново одобрен със Заповед № 82/08.05.1990г.и е съставен Акт за непълноти  (грешки) в одобрен кадастрален план.

     

     На основание & 5, ал.6 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005г на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с приложената към заявлението скица - проект като заинтересовано лице, както и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, отдел „СУСКЕ”.

 

 

 

 

 Врид Кмет :

                      /Юл.Мишев/

 

 СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №1047/12.11.2015г.