Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До
Бисер Росенов Симеонов
обл.Разград
общ.Разград
гр.Разград ул.“ Бузлуджа “ №8
  Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 83 / 23.02.2018г. на Кмета на Община гр.Симитли за допълване / поправка / на границите на имот с пл.сн.№ 43 по плана на с. Долно Осеново общ.Симитли, одобрен със Заповед № 82 / 08.05.1990г. по заявление с вх.№ 651 / 19.12.2017г. от Борислав Росенов Сейменов.
На основание & 4, ал. 9 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г на МРРБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на настоящето писмо заповедта подлежи на обжалване чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.
  Приложение: копие от заповедта.
Кмет :
            /Апостол Апостолов/     

До

Бисер Росенов Симеонов

обл.Разград                                                     

общ.Разград

гр.Разград ул.“ Бузлуджа “ №8

 

 

 

 

 

 

 

 

  Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 83 / 23.02.2018г. на Кмета на Община гр.Симитли за допълване / поправка / на границите на имот с пл.сн.№ 43 по плана на с. Долно Осеново общ.Симитли, одобрен със Заповед № 82 / 08.05.1990г. по заявление с вх.№ 651 / 19.12.2017г. от Борислав Росенов Сейменов.

 

На основание & 4, ал. 9 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г на МРРБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на настоящето писмо заповедта подлежи на обжалване чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.

            Приложение: копие от заповедта.

 

 

 

 

Кмет :

            /Апостол Апостолов/