Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 


ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 гр.СИМИТЛИ


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ   

Кмет на Община Симитли


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е :    

 Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли”, както следва: I.  В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли се добавя:8. Поземлен имот № 063183 (нула шест три едно осем три), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Гюнта”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.576 дка. (петстотин седемдесет и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот №063182 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №063184 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №063185 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №063019 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 000223 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.
9. Поземлен имот № 044012 (нула четири четири нула едно две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Старо Осеново”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.386 дка. (един декар триста осемдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 044011– нива на насл.на Илия Митев Ангелов; имот № 044028 – нива на община Симитли; имот № 044029 – нива на насл.на Сабри Абдулов Кландов; имот № 044030 – нива на насл.на Сергей Алексеев Въгленов; имот № 044031 – нива на Юсеин Алиов Мехмедов; имот № 044032 – нива на насл.на Ахмед Ахмедов Въгленов; имот № 044033 – нива на насл.на Салих Алиов Въгленов; имот № 044041 – изостав.тр.нас. на община Симитли; имот № 000211 – полски път на община Симитли-ПП.
II. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Д.Землище на с.Брежани, община Симитли се добавя:2. Поземлен имот № 026032 (нула две шест нула три две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Равен”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 3.894 дка. (три декара осемстотин деветдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 026020 – нива на насл. на Борис Стоименов Хаджийски; имот № 026009 – полски път на Община Симитли - ПП; имот № 026033 – нива на Александър Борисов Стоименов; имот № 026022 – нива на насл.на Стоятел Христов Костов; имот № 026021 – нива на Община Симитли. 3. Поземлен имот № 026021 (нула две шест нула две едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Равен”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 7.529 дка. (седем декара петстотин двадесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 026020 – нива на насл. на Борис Стоименов Хаджийски; имот № 026019 – нива на насл.на Спаса Николова Костуркова; имот № 026029 – нива на Община Симитли; имот № 000151 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 026022 – нива на насл. на Стоятел Христов Костов; имот № 026032 – нива на Община Симитли. 4. Поземлен имот № 026006 (нула две шест нула нула шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Равен”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 2.039 дка. (два декара и тридесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 026002 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 026007 – пасище с храсти на насл.на Станоя Тодоров Кръстев; имот № 026009 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 026005 – нива на Община Симитли. 5. Поземлен имот № 026005 (нула две шест нула нула пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Равен”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 4.544 дка. (четири декара и петстотин четиридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 026009 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 026006 – нива на Община Симитли; имот № 026002 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 026004 – нива на Община Симитли.6. Поземлен имот № 007002 (нула нула седем нула нула две), с начин на трайно ползване “Нива”, целият имот с площ от 6.651 дка. (шест декара шестстотин петдесет и един кв.м.), категория на земята при неполивни условия VІІ (седма), находящ се в местността “Ливерица”, землището на с. Брежани, с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 000055 – полски път на община Симитли; имот № 007001 – дере на община Симитли; имот № 007003 – гор.стоп.тер. на МЗГ-ДЛ. 7. Поземлен имот № 006005 (нула нула шест нула нула пет), с начин на трайно ползване “Нива”, целият имот с площ от 59.707 дка. (петдесет и девет декара седемстотин и седем кв.м.), категория на земята при неполивни условия VІІ (седма), находящ се в местността “Ливерица”, землището на с. Брежани, с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 006023 – нива на Община Симитли; имот № 000052 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000054 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 006012 – нива на насл. на Петър Томанов Щърбев; имот № 006013 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 006014 – нива  на Община Симитли; имот № 006015 – нива  на Община Симитли; имот № 000052 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000605 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 006022 – нива  на Община Симитли; имот № 000605 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП. 8. Поземлен имот № 006018 (нула нула шест нула едно осем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Ливерица”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 4.828 дка. (четири декара осемстотин двадесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 006020 – нива на Община Симитли; имот № 006021 – нива на Община Симитли; имот № 000059 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП;  имот № 006017 – нива на Община Симитли; имот № 006015 – нива на Община Симитли; имот № 006019 – нива на Община Симитли. 9. Поземлен имот № 006019 (нула нула шест нула едно девет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Ливерица”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 1.191 дка. (един декар сто деветдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 006015 – нива на Община Симитли; имот № 000059 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП;  имот № 006020 – нива на Община Симитли; имот № 006018 – нива на Община Симитли.10. Поземлен имот № 006020 (нула нула шест нула две нула), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Ливерица”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 0.972 дка. (деветстотин седемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 000059 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП;  имот № 006021 – нива на Община Симитли; имот № 006018 – нива на Община Симитли; имот № 006019 – нива на Община Симитли.11. Поземлен имот № 006021 (нула нула шест нула две едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Ливерица”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 1.322 дка. (един декар триста двадесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 000059 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП;  имот № 006018 – нива на Община Симитли; имот № 006020 – нива на Община Симитли.12. Поземлен имот № 006014 (нула нула шест нула едно четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Ливерица”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 1.715 дка. (един декар седемстотин  и петнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 006015 – нива на Община Симитли; имот № 006001 – нива на Община Симитли; имот № 006013 – полски на Община Симитли-ПП; имот № 006016 – нива на Община Симитли.13. Поземлен имот № 006016 (нула нула шест нула едно шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Ливерица”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 3.193 дка. (три декара сто деветдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 006014 – нива на Община Симитли; имот № 006013 – полски на Община Симитли-ПП; имот № 000057 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000059 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП;  имот № 006015 – нива на Община Симитли.14. Поземлен имот № 006015 (нула нула шест нула едно пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Ливерица”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 5.017 дка. (пет декара и седемнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 006018 – нива на Община Симитли; имот № 000052 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 006001 – нива на Община Симитли; имот № 006014 – нива на Община Симитли; имот № 006016 – нива на Община Симитли; имот № 006019 – нива на Община Симитли.15. Поземлен имот № 006017 (нула нула шест нула едно седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Ливерица”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 7.880 дка. (седем декара осемстотин и осемдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 000606 – гор.стоп.тер.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000052 – гор.стоп.тер.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 006018 – нива на Община Симитли; имот № 000059 – гор.стоп.тер.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000052 – гор.стоп.тер.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП.16. Поземлен имот № 007004 (нула нула седем нула нула четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Ливерица”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 11.663 дка. (единадесет декара шестстотин шестдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 000053 – гор.стоп.тер.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000054 – гор.стоп.тер.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 007003 – гор.стоп.тер.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000055 – полски път на Община Симитли.III.  Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:            А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 1 790лв. І X. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:- Разходи за обявления се завишават с 480 лева.


С уважение, Апостол Апостолов КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ