Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

На основание чл.112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 46, т. 1 и чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с Решение № 923/14.12.2018 г. на ОбС - Симитли и Заповед № 668/28.12.2018 г. на Кмета на Община Симитли 

ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за продажаба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Симитли, както следва: Обект 1807, подотдел: 514г515г, място на извършване на дейността: с. Брежани, с предмет и условия на търга съгласно Заповед № 668/28.12.2018 г. на Кмета на община Симитли за провеждане на търга и тръжната документация.

 

Документация за обект 1807 - публикувана на 28.12.2018 г

 


АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на Община Симитли