Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало COVID-19 З А П О В Е Д № 162/27.04.2020 г.

З А П О В Е Д № 162/27.04.2020 г.

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

ПК 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" № 27, тел. 0748/72138,72157, факс : 0748/72231

З А П О В Е Д

№ 162/27.04.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка с обявеното с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение, свързано с разпространението на COVID-19 на територията на страната, Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение, в изпълнение на Заповед РД-01-239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Изменям, считано от 27.04.2020 г., т. 1 от Заповед № 110/20.03.2020 г., както следва:

1. Преустановяват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места. Посещенията на „Градска градина", успоредна на ул. „Георги Димитров", гр. Симитли се допуска при стриктно спазване на следните противоепидемични мерки:

а/ носенето на предпазни маски;

б/ спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;

в/ влизане и излизане от парка единствено през отворените и обозначени за целта пунктове;

г/ използване на обозначените маршрути за разходка;

д/ забрана употребата на алкохол;

е/ избягване докосването на повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи;

ж/ съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.

Създава се нова т. 1а:

1а. Посещенията на „Градска градина", успоредна на ул. „Георги Димитров", гр. Симитли се разрешава само на деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9,30 до 18,30 всеки ден.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ресорния зам.-кмет. Да се създаде необходимата организация за прилагане на горните мерки.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Общината.

Препис от заповедта да се връчи на Началника на УП – Симитли, кметове и кметски наместници на територията на общината, зам.-кмет за сведение и изпълнение.

 

ВрИД КМЕТ: ...........................................

/Юлиан Мишев/

Съгласно Заповед № 587/19.12.2019 г.

на Кмета на община Симитли