Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

Бонка Георгиева Петкова - гр.Пловдив ул.Георги Икономов №43 ет.2 ап.19

Иванка Георгиева Стойчева - Област Благоевград,община Симитли,гр.Симитли ул."Христо Смирненски №17 А

Веска Георгиева Никова - Област София,община Столична,гр.София Ж.К.Стрелбище №3 вх.А,етаж№8 ап.№31

Петър Колев Гигов - Област София,община Столична,гр.София,Ж.К.Надежда IV, №462 вх.Б етаж№12 ап. №87

Димитринка Колева Николова - Област Разград,община Разград,гр.Разград ул.Св.Климент №104,вх.А,ет. №8,ап. №22

Венета Николова Домозетска - Област Велико Търново,община Велико Търново,гр.Велико Търново,ул.Бузлуджа №16

Уведомяваме Ви, че е съставен Констативен акт за непълноти и грешки в одобрен кадастрален план на основание представена скица - проект за допълване /поправка/ границите на имот пл.сн. № 918, кв. 24 от кадастралния план на кв.Ораново, гр.Симитли, одобрен със Заповед № 779 /11.09.2001г. по молба с вх.№ 92-00-1204 / 18.10.2018г. от Н-ци на Гюргя Атанасова Домозетска.

На основание & 5, ал.6 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005г на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с Констативния акт и приложената скица - проект като заинтересовано лице и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, отдел „СУСКE".

КМЕТ:

/Ап.Апостолов/

ИГ/ИГ