Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Нови 10 работни места в субсидирана заетост по интеграционен проект на Община Симитли, финансиран със средства ОП РЧР

Нови 10 работни места в субсидирана заетост по интеграционен проект на Община Симитли, финансиран със средства ОП РЧР

Нови 10 работни места в субсидирана заетост по интеграционен проект на Община Симитли, финансиран със средства ОП РЧР

Във връзка с изпълнението на проект „Прилагане на социално – икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли"на Община Симитли, и подписаноДопълнително споразумение №1 от 09.11.2020 г. към проекта по Договора за БФП BG05M9OP001-2.018-0010, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, по Оперативна програма 1 „Развитие на човешки ресурси“, по Дейност 1 „Активиране на икономически неактивни лица и включване в заетост“, за която е отговорно Общинско предприятие „ВРАНЕЩИЦА“ ЕООД, гр. Симитли като партньор на общината,

Срокът на проекта се удължава и променят на 32 месеца с дата на приключване на проекта - 27.11.2021 г.

В изпълнение на Дейност 1 „Активиране на икономически неактивни лица и включване в заетост“ по Направление „Подобряване достъпа до заетост” –

10 нови - икономически неактивни, лица от 23 ноември 2020 г. започнаха работа на срочни трудови договори в общинско предприятие „Вранещица“ ЕООД – гр. Симитли, на длъжност „РАБОТНИК ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ за срок от една година при месечно възнаграждение - минимална работна заплата.

Целева група по проекта: икономически неактивни лица от ромската общност и лица населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация, висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.

*************ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ВРАНЕЩИЦА” ЕООД **************2730 Симитли, ул. Христо Ботев № 27, телефон: +359 882 444 882,

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

в качеството на партньор на Община Симитли - бенефициент по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, Договор №BG05M9OP001-2.018-0010-C02, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020