Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

Теменужка  Огнянова Даринова - ж. к. „Гърляница" № 47, ет. 4, ап. 11, гр. Радомир, обл. Перник

Атанас Стоянов Атанасов - ул. „Георги Бакалов" № 4,  ет. 7, ап. 28, гр. Велико Търново

Сергей Серафимов Топузов - ж.к. „Хаджи Димитър", № 111А,  ет. 1, ап. 4, гр. София

Петранка Иванова Николова - ул. „Мир" № 13, ет. 1, ап. 1, гр. Плевен

Мария Димитрова Богданова - бул. „Св. Св. Кирил и Методи" № 11, ет. 2, ап. 8, гр. Благоевград

Борислав Илиев Илиев - ул. „Велико Търново" № 6, гр. Плевен

Цветко Иванов Цветков - ж.к. "Люлин" № 520, вх. Д, ет. 6, ап. 123, гр. София

Мария Цветкова Деянова - ж.к. "Люлин" № 520, вх. Д, ет. 6, ап. 123, гр. София

Петър Цветков Цветков - ж.к. "Люлин" № 520, вх. Д, ет. 6, ап. 123, гр. София

Мария Цветкова Деянова - ул. „Славейков" № 10, гр. Дупница, общ. Кюстендил

Ирена Стоянова Айкова - ж.к. "Люлин" № 915А, вх. Д, ет. 6, ап. 16, гр. София

Бориан Стоянов Айков - ж.к. "Красно село", кв. „Борово" № 215, вх. В, ет. 6, ап. 54, гр. София

Уведомявам  Ви, че е издадена Заповед № 152/21.04.2021г. на Кмета на общ. Симитли за одобряване на ПУП – ПЗ план за застрояване и промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатор 66460.161.8 и 66460.155.18, местност „Равнако", по КККР на гр. Симитли, от за „нива" в за „складова база" Допуснатата устройствена зона е „Пп" (предимно производствена зона). Поземлен имот с идентификатор 66460.161.8, местност „Равнако", по КККР на гр. Симитли, община Симитли е съседен на Вашия поземлен имот с идентификатор 66460.161.9.

Възложител: Нина Миленкова, Христо Миленков и Стоян Костадинов

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заповедта за одобряване може да бъде обжалвана от заинтересованите лица чрез община Симитли пред  Административен съд Благоевград.

Кмет:.........................

/Ап. Апостолов/