Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ОБЯВЯВА търг с тайно наддаване за продажаба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Симитли, както следва: Обект 2202

ОБЯВЯВА търг с тайно наддаване за продажаба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Симитли, както следва: Обект 2202

 

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

ПК 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” № 27, тел. 0748/72138,72157, факс : 0748/72231 

На основание чл.112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 46, т. 1 и чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с Решение № 506/18.01.2022 г. на ОбС - Симитли и Заповед № 62/09.02.2022 г. на Кмета на Община Симитли

ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за продажаба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Симитли, както следва: Обект 2202; Подотдели: 475 „а“;  476 „а“;  507 „г“, „е“;  508 „г“, място на извършване на дейността: с. Сенокос, с предмет и условия на търга съгласно Заповед № 62/09.02.2022 г. на Кмета на община Симитли за провеждане на търга и тръжната документация.

Документи:

Заповед №62

Заповед № 95/01.03.2022 г.

Протокол за продажба / 01.03.2022 г.

Договор за продажба

 

 

 

 

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на Община Симитли