Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

До

Валери Фиданов Йорданов -ул. Александър Стамболийски № 17, гр. Радомир, обл. Перник 

Димитър Илиев Станишев бул. Св. Св. Кирил и Методий № 21, вх. В, ет. 4, ап. 14, гр. Благоевград

Мирослав Илиев Станишевбул. Св. Св. Кирил и Методий № 7, вх. А, ет. 2, ап. 6, гр. Благоевград

Мирослав Илиев Станишевул. Александър Стамболийски № 23, с. Крупник, общ. Симитли

Сабина Илиева Станишевабул. Св. Св. Кирил и Методий № 7, вх. А, ет. 2, ап. 6, гр. Благоевград

Мария Иванова Равначкаул. Броди № 44, вх. Б, ет. 3, ап. 9, гр.Благоевград 

Снежана Тодорова Въсенскар-н Искър, ж.к. Дружба № 123, вх. А, ет. 8, ап. 38, гр. София

Снежана Христова Въсенскаул. Брод № 6, ет. 5, гр. Благоевград

Тодор Валентинов Въсенскиул. Брод № 6, ет. 5, гр. Благоевград

Асен Валентинов Въсенскиул. Аргир Манасиев № 5, ет. 2, гр. Благоевград

Цветан Георгиев Стояновул. Полковник Дрангов№ 18, гр. Благоевград

 

 

Уведомявам  Ви, че е издадена Заповед № 81/24.02.2022г. на Кмета на общ. Симитли за одобряване на   ПУП – ПРЗ - план  за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот УПИ IV, кв. 54 по плана на                 с. Крупник, общ. Симитли, за разделяне на гореописания имот на два УПИ V и УПИ VI, кв. 54 по плана на с. Крупник. Предназначението на новопредвидените УПИ V е съответно „за жилищно строителство и автосервиз“ и УПИ VI е „за жилищно строителство“. Урегулирания поземлен имот УПИ IV, кв. 54 по плана на с. Крупник, община Симитли е съседен на Вашия наследствен поземлен имот с идентификато 40052.43.85

Възложител: Иванка Богданова Христова и др.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.  

 

БТ Кмет:.........................

/Ап. Апостолов/