Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Обявление

Обявление

До

Димитрина Костадинова Шушкова - гр.Перник кв.Твърди ливади, бл.29, ет.3, ап.29

До

Павел Костадинов Георгиев - гр.Благоевград ул.Струма №11, вх.А, ет.4, ап.12

До 

 Ангелина Иванова Качева - с.Крупник ул. „Яне Сандански“ №8

До

Красен Бориславов Качев - с.Крупник ул. „Яне Сандански“ №8

До

Емилия Бориславова Качева - с.Крупник ул. „Яне Сандански“ №8

До

Костадин Георгиев Станишев - с.Крупник ул.Васил Левски №5

До

Серафимка Костадинова Ваканина - с.Крупник ул.Васил Коларов №30

До

Георги Костадинов Георгиев - с.Брежани ул.“Рангел Димитров“ №17

По повод заявление вх.№ 92-00-113/22.02.2022г. от н-ци на Китан Атанасов Качев, относно допълване на одобрения кадастрален и регулационен план на с.Крупник с верните граници на ПИ №519 в УПИ VІІІ, кв.1. 

Уведомяваме Ви, че е  съставен Констативен акт за непълноти и грешки в одобрен кадастрален план на основание представена скица - проект за допълване /поправка/ границите на имот №519, кв.1 по кадастралния и регулацинен  план на, с.Крупник, община Симитли – одобрен със Заповед №513 от 1973г., по молба с вх.№ 92-00-113/22.02.2022г. от н-ци на Китан Атанасов Качев.

На основание & 4, ал.8 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете и подпишете Констативния акт и приложената скица - проект като заинтересовано лице и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, 

Кмет:

/Апостол Апостолов/

 

вм/вм