Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

До

Евелина Кръстева Ретл - ж.к. „Бистрица" № 3, вх. А, ет. 7, ап. 18, гр. Дупница, обл. Кюстендил

До

Калина Кръстева Анастасова - ж.к. „Бистрица" № 3, вх. А, ет. 7, ап. 18, гр. Дупница, обл. Кюстендил

Уведомяваме Ви , че е изработен ПУП - (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване), за поземлен имот с идентификатор 66460.440.5, местност "Дрънкалица", по КККР на гр. Симитли, общ. Симитли, за разделяне на имота на два нови проектни имота: 66460.440.14 с отреждане за «Жилищно строителство» и 66460.440.15 и 66460.440.16 за осигуряване на транспортен достъп. Допуснатата устройствена зона за новопрдвидения имот 66460.440.14 е «Жм» - жилищна устройствена зона с малка височина.

Възложител: Симеон Сандев Кьосев

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация- гр. Симитли, отдел „СУСКЕЕПП".