Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви О Б Я В А

О Б Я В А

О Б Я В А

          В изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № РД-07-204/02.11.2022 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, уведомявам всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани до 20.10.2022 г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните и подали в срок до 31.10.2022 г., заявление съгласно чл. 37ж, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), декларации по чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ и заявление по чл.37б, ал.3 от ЗСПЗЗ за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади, както и всички заинтересовани лица, че заседанието на комисията по чл. 37ж, ал. 4 ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Симитли, област Благоевград ще се проведе в сградата на Община Симитли, офиса на ОС „Земеделие“, както следва:

          На 13.12.2022 г. от 10,00 ч. – за землището на с. Полена, община Симитли, област Благоевград.

 

ВЕЛИН КРЪСТЕВ (П)
Председател на комисията
Съгласно Заповед № РД-07-204/02.11.2022 г.
на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Благоевград 12.12.2022 г.