Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г. на Община Симитли

Господин Председател,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, към Буква А. Поземлени имоти в землището на гр.Симитли за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, се добавя:

2. Урегулиран поземлен имот I (първи), с планоснимачен №87(осемдесет и седми), находящ се в кв.15 (петнадесети), целият имот с площ от 291,00 кв.м. (двеста и деветдесет и един квадратни метра), по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди №№142,143/1951г., изменен със Заповед №182/16.04.2018г. на кмета на община Симитли, отреден „за жилищно строителство" с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Югоизток – улица; югозапад – улица; североизток – УПИ II-87; северозапад – улица, кв.15, по регулационния план на гр.Симитли.

3. Урегулиран поземлен имот II (втори), с планоснимачен №87(осемдесет и седми), находящ се в кв.15 (петнадесети), целият имот с площ от 291,00 кв.м. (двеста и деветдесет и един квадратни метра), по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди №№142,143/1951г., изменен със Заповед №182/16.04.2018г. на кмета на община Симитли, отреден „за жилищно строителство"с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Югоизток – улица; югозапад – УПИ I-87; североизток – УПИ III-87 и улица; северозапад – улица, кв.15, по регулационния план на гр.Симитли.

4. Урегулиран поземлен имот III (трети), с планоснимачен №87(осемдесет и седми), находящ се в кв.15 (петнадесети), целият имот с площ от 290,00 кв.м. (двеста и деветдесет квадратни метра), по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди №№142,143/1951г., изменен със Заповед №182/16.04.2018г. на кмета на община Симитли, отреден „за жилищно строителство"с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Югоизток – улица; югозапад – УПИ II- 87; североизток – улица; северозапад – улица, кв.15, по регулационния план на гр.Симитли.

II. В раздел II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, към Буква В. Поземлени имоти в землището на с.Долно Осеново, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, се добавя:

1.Неурегулиран поземлен имот с пл.сн. № 585 (петстотин осемдесет и пет), целият имот с площ от 761 кв.м. (седемстотин шестдесет и един квадратни метра) по кадастралния план на с. Долно Осеново, одобрен със Заповед № 82/08.05.1990 г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед № 190/24.02.2023 г. на Кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Север – имот с пл. сн. № 498 и друг терен в строителните граници; Изток и югоизток – друг терен в стр. граници; Юг и югозапад – ПИ с идентификатор 22753.70.32 (край на регулацията); Запад – друг терен в строителните граници; Северозапад – имот с пл. сн. № 527.

III. В раздел VII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква А. Землище на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя:

9. Поземлен имот с идентификатор 22753.43.43 (две две седем пет три точка четири три точка четири три), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 03.04.2023 г., с адрес на поземления имот: с. Долно Осеново, местност „Старо Осеново", целият имот с площ от 3437 кв.м (три хиляди четиристотин тридесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 5 (пет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.42.195, 22753.43.2, 22753.43.208

IV. В раздел V. ПРОДАЖБИ НА ОСНОВАНИЕ чл.35, ал.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, се добавя:

1. Урегулиран поземлен имот VІІ (седми), с пл. сн. № 1260 (хиляда двеста и шестдесет), находящ се в кв. 89 (осемдесет и девет) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповед № 901/1987 г., целият с площ от 219 кв.м. (двеста и деветнадесет квадратни метра), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – улица; Югоизток – УПИ VІІІ, пл. сн. № 1259, кв. 89; Югозапад – УПИ ХХХХІІ, пл. сн. № 611 и УПИ ХХХХІІІ, пл . сн. 1398, кв. 89; Северозапад – УПИ VІ, пл. сн. № 606, кв. 89.

2. Урегулиран поземлен имот ІХ (девети), пл. сн. № 653 (шестстотин петдесет и три), находящ се в кв. 55 (петдесет и пет) по регулационния план на кв. „Ораново", гр. Симитли, одобрен със Заповед № 255/1964 г., и кадастралния план, одобрен със Заповед № 779/2001 г., целият с площ от 525 кв.м. (петстотин двадесет и пет квадратни метра), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – край на регулацията; Югоизток – улица; Югозапад – улица; Северозапад – УПИ VІІІ, пл. сн. № 652, кв. 55.

3. Урегулиран поземлен имот І (първи), находящ се в кв. 38 (тридесет и осем) по регулационния план на с. Крупник, одобрен със Заповед № 513/1973 г. и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 42/1985 г., целият имот с площ от 922 кв.м. (деветстотин двадесет и два квадратни метра), с ЕКАТТЕ 40052, при граници и съседи: Север– улица; Изток – УПИ ІІ, кв. 38; Юг – край на регулацията, Запад – УПИ V, кв. 38

V.Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

А. 1. Продажба на имоти - 65012 лв.

2. Отдаване под наем на имоти – 189 лв.

VI. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 600 лева.

Изготвил: Христина Карпузова

Съгласувал: Таня Георгиева

С уважение,

Апостол Апостолов

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ