Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

 

До

„ПАУЪР ТИЙМ ГАЗ“ЕООД - София - бул. Цариградско шосе131, ет. 6, офис615, гр. София,област София

Ивайло Борисов Петков - ул. «Доктор Владимир, Бъчваров» №2, ет.3, ап.3, общ. Благоевград, гр. Благоевград

Надежда Иванова Боневаул. „Парашкев Цветков“ № 33, общ. Плевен, гр. Плевен

Райна Иванова Димитрова – Кинташ - бул. „Васил Левски“ № 33, ет.1, ап.3, гр. Благоевград

 

Уведомявам  Ви, че е издадена Заповед №526/20.09.2023г. на Кмета на общ. Симитли за одобряване на ПУП – ПЗ - план  за застрояване на поземлен имот с идентификатор 40052.1.160, местност „Орловец”, по КККР на с. Крупник, община Симитли за разделянето  и образуване на нови имоти: 

-  имот с идентификатор 40052.1.170 с отреждане „за енергиен парк ВЕИ“;

- имот с идентификатор 40052.1.171 с отреждане „за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична централа“;

- имот с идентификатор 40052.1.172 – за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните имоти;

2. ПУП – ПЗ – план за изменение на план за застрояване на имот с идентификатор 40050.1.164, местност „Орловец”, по КККР на с. Крупник, община Симитли за разделянето  и образуване на нови имоти:

- имот с идентификатор 40052.1.180 с отреждане „за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична централа“

- имот с идентификатор 40052.1.181 - за осигуряване на транспортен достъп; 

3. ПУП - ПЗ – план за изменение на план за застрояване на имот с идентификатор 40052.1.161, местност „Орловец“ по КККР на с. Крупник, общ. Симитли с цел промяна на отреждането му от „за предприятие за сушене и пакетиране на плодове и зеленчуци“ в „за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична централа“;

4. ПУП – ПЗ – план за изменение на план за застрояване на имот с идентификатор 40050.1.345, местност „Орловец“ по КККР на с. Крупник, общ. Симитли с цел определяне на отреждането му „за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична централа“;

5. ПУП – ПЗ– план за изменение на план за застрояване на имот с идентификатор 40050.1.346, местност „Орловец“ по КККР на с. Крупник, общ. Симитли с цел определяне на отреждането му „за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична централа“.

Поземлени имоти с идентификатори 40052.1.160, 40052.1.161, 40052.1.345 и 40052.1.346 местност „Орловец”, по КККР на с. Крупник, община Симитли са съседени на Вашия поземлен имот с идентификатор 40052.1.159.

Възложител: „Бултера - България“ ООД

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.