Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

О Б Я В Я В А: 

I.Публичен търг с тайно наддаване в залата на ОбА – гр.Симитли на 28.11.2023 г. от 11.00 часа, за отдаване под наем за срок от  5 /пет/ години на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 29146.1.130 (две девет едно четири шест точка едно точка едно три нула), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Струма“, целият имот с площ от 2734 кв.м. (две хиляди седемстотин тридесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива, категория на земята: 6 (шест), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.1.172, 29146.1.131, 29146.1.128, 29146.1.129, 29146.1.134, 29146.1.132.

2. Поземлен имот с идентификатор 29146.1.537 (две девет едно четири шест точка едно точка пет три седем), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Дълбоко огнище“, целият имот с площ от 2484 кв.м. (две хиляди четиристотин осемдесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива, категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.1.536, 29146.1.540, 29146.1.547, 29146.1.1708, 29146.1.533.

3. Поземлен имот с идентификатор 29146.99.842 (две девет едно четири шест точка девет девет точка осем четири две), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Ридинката“, целият имот с площ от 9654 кв.м. (девет хиляди шестстотин петдесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива, категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.99.841, 29146.99.839, 29146.99.843, 49179.32.343.

4. Поземлен имот с идентификатор 29146.99.824 (две девет едно четири шест точка девет девет точка осем две четири), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Камено“, целият имот с площ от 6142 кв.м. (шест хиляди сто четиридесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива, категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.99.823, 29146.99.825, 29146.99.566, 29146.99.831, 29146.1.492. 

II. Начална годишна наемна тръжна цена на гореописаните имоти – 270 лв. /двеста и седемдесет лева/.

III. Размер на депозита за участие в търга – 27 лв. /двадесет и седем лева/и цената на тръжна документация в размер на 60.00 лв., ще се внасят в касата на ОбА -  гр. Симитли всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, с краен срок до 16.00 часа на деня, предхождащ търга. Предложенията и необходимите документи за участие се поставят в непрозрачен запечатан плик и се представят пред тръжната комисия в деня и часа определени за начало на търга.

IV. Оглед на имота ще се прави само от лицата, закупили тръжна документация всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, с краен срок до 16.00 часа на деня, предхождащ търга, след предварителна заявка.

V. В случай на непровеждане, търга ще се проведе отново на 05.12.2023г., съответно в същия час и място, посочени за първата дата.

VI. Откриването на процедурата за търга да се обяви и публикува съгласно чл. 81 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Симитли.