Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общински съвет – Симитли уведомява всички граждани, че на 23.11.2023 година /четвъртък/ от 10:00 часа ще проведе заседание в заседателната зала на Общинска администрация – Симитли при следния дневен ред:

1.Избор на състав на Временна комисия, която да довърши процедурата на Комисията, избрана с Решение № 870/03.05.2023г., на Общински съвет – Симитли, мандат 2019-2023, за избор на съдебни заседатели към Районен съд – Благоевград за мандат 2024-2028 година.

Докл. Предс. ОбС – Симитли

2. Издаване на запис на заповед от община Симитли в полза на ДФ „Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.396-0004-C03 от 20.03.2023 г. по процедура BG06RDNP001-19.396 МИГ СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА", Приоритетни оси: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие) на Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони" 2014 – 2020 г. за проект „Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата".

Докл. Предс. ОбС – Симитли

3. Издаване на запис на заповед от община Симитли в полза на ДФ „Земеделие", обезпечаващ финансирането на разходите за ДДС върху авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.396-0006-C03 от 16.03.2023 г. по процедура BG06RDNP001-19.396 МИГ СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА", Приоритетни оси: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие) на Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони" 2014 – 2020 г. за проект „Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици".

Докл. Предс. ОбС – Симитли

4.Вземане на решение за одобряване на ПУП – ПР за УПИ VII – 767 и разделянето на УПИ VIII – 766 от кв.36, по плана на гр.Симитли на три нови урегулирани поземлени имота: УПИ IX – 766, УПИ X – 766 и УПИ XI – 766, кв.36 по плана на гр.Симитли, община Симитли.

Докл. Предс. ОбС – Симитли

5.Вземане на решение за одобряване на ПУП – ПП на трасета на техническата инфраструктура за линейни обекти за водоснабдяване и канализация на имот с идентификатор 66460.150.12, местност „Старо село", землище на гр. Симитли, община Симитли.

Докл. Предс. ОбС – Симитли

6.Вземане на решение за разрешаване изработването на ПУП – ПУР за обособяване на алея за достъп в с.Долно Осеново, община Симитли.

Докл. Предс. ОбС – Симитли

7.Вземане на решение за разрешаване изработване на ПУП – ПЗ в ПИ с идентификатор 40052.40.4, местност „Извор/Гроздовец" по КККР на с.Крупник, община Симитли.

Докл. Предс. ОбС – Симитли

ЗАПОВЯДАЙТЕ!