Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви информация за еднократната финансова помощ

информация за еднократната финансова помощ

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - БЛАГОЕВГРАД, ИРМ-Симитли

уведомява гражданите на община Симитли, че еднократната финансова помощ ще се предоставя на следните групи:

1. Деца с трайни увреждания, за които семействата имат право на семейни помощи по реда на чл. 7, ал. 8 от Закона за семейни помощи за деца, за поне един месец през периода от 01.01.2013 г. до влизане в сила на Постановлението. Помощта е в размер на 50.00 лв. и ще бъде изплатена заедно със семейните помощи за деца в края на м. април 2013 г. по списъци, изготвени от дирекции „Социално подпомагане”. Не е необходимо да се подават нови молби-декларации от правоимащите лица.

2. Лица и семейства, които са подали молба-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2012/2013 г. и на които е издадена заповед за отказ, поради установен средномесечен доход по-висок от индивидуално определения диференциран минимален доход за отопление със сума по-малка или равна на 10.00 лв. Помощта е в размер на 65.72 лв. и ще бъде изплатена в края на м. април 2013 г., без да е необходимо да се подават нови молби-декларации.


3. Лица и семейства, които не са подали молба-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2012/2013 г. и които отговарят на останалите условия за отпускане на целева помощ за отопление и средномесечният им доход е по-висок от диференцирания минимален доход за отопление със сума по-малка или равна на 10.00 лв. Помощта е в размер на 65.72 лв. и се отпуска със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес въз основа на подадена молба-декларация от лицата и семействата в срок не по-късно от 14 дни от влизането в сила на Постановлението. В молба-декларацията лицата или семействата сами посочват и декларират доходите си за 6 последователни месеца в периода между 01.01.2012 г. и 30.09.2012 г., като по този начин се осигурява равнопоставеност с хората, на които вече са отпуснати енергийни помощи за отоплителен сезон 2012/2013 г. Помощта ще бъде изплатена на правоимащите лица в края на м. май 2013 г.

4. Лица, осигурени за общо заболяване и майчинство, на които е отпуснато парично обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години, съгласно чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване за поне един ден през периода от 01.01.2013 г. до влизане в сила на Постановлението и които имат право на семейни помощи за деца по реда на чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за периода от 01.01.2013 г. до влизане в сила на Постановлението. Помощта е в размер на 50.00 лв. и право на нея имат само майките, които отговарят едновременно на следните три критерия: плащали са осигуровки за общо заболяване и майчинство, имат доход до 350.00 лв. на член от семейството и отглеждат дете на възраст между 1 и 2 години.
Не е необходимо лицата да подават молби-декларации.

За повече информация се обръщайте към ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - БЛАГОЕВГРАД, ИРМ-Симитли на следните телефони 7-20-11 и 7-21-87